+48-789-220-290 Pn: 12:00 - 18:00, Wt - Pt: 9:00 - 17:00
hej@bedesignstudio.pl

Regulamin

Administratorem strony jest Anna Poprawska ANNA POPRAWSKA DESIGN, 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 8/32, NIP 9241811839, hej@bedesignstudio.pl 

 

§1 Definicje

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają

 1. Kupujący  osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://bedesignstudio.pl/regulamin
 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://bedesignstudio.pl/sklep-2/ 
 4. Sprzedawca – Anna Poprawska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANNA POPRAWSKA DESIGN, 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 8/32, NIP 9241811839
 5. Operator Płatności: HotPay obsługiwany przez dwie spółki prawa handlowego: 
 • ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. 27 Stycznia 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000655383, NIP: 5512627897, REGON: 366165170, działająca w charakterze instytucji płatniczej (licencja nr MIP10/2018) nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • HotPay B2B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. 27 Stycznia 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000873149, NIP: 5512647167, REGON: 387677754, działająca w charakterze instytucji płatniczej (licencja nr MIP99/2021) nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego

 

§2 Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://bedesignstudio.pl/sklep-2/
 2. Sklep świadczy następujące usługi:
 • umożliwienie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
 • udzielanie Kupującym informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,
 • dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.
 1. Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Do korzystania z produktów elektronicznych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  – ebook i voucher: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader) oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  – konsultacje: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, standardowy program do rozmów video (np. Skype) oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail 
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. 
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

 

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych oraz produktów fizycznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 4. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hej@bedesignstudio.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§4 Prawa własności intelektualnej
 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

 

§5 Zawieranie umowy 
 1. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Kupującego. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.
 3. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni (od chwili otrzymania przez nas zamówienia).   Zamawiający ma możliwość odbioru towaru osobiście po wcześniejszym poinformowaniu sklepu.
 4. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia. Koszty są wskazane w trakcie procesu składania zamówienia, przed potwierdzeniem zamówienia. Koszt przesyłki ponosi Kupujący. Zamówienia detaliczne powyżej 500 zł realizowane są na koszt sklepu.
 5.  Proces zakupów składa się z pięciu etapów: 1. wybór Przedmiotu, 2. złożenie zamówienia, 3. wybór formy płatności i dostawy, 4. potwierdzenie złożenia zamówienia, 5. płatność. 
 6. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

 

§6 Wykonanie umowy
 1. Dostawa produktu elektronicznego nastąpi poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Realizacja zamówienia produktu fizycznego następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekraczać 4 dni robocze, chyba że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego, która powinna zostać dostarczona do kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy. 
 3. Dostawa konsultacji z Anną Poprawską następuje poprzez kontakt mailowy pod adresem hej@bedesignstudio.pl w celu umówienia się na  rozmowę. Czas trwania konsultacji to 90 min. Konsultacje należy wykorzystać jednorazowo w ciągu 60 dni od daty zakupu.
 4. Konsultacje mogą dotyczyć:
 • układu funkcjonalnego i jego zmian 
 • stylu wnętrza 
 • materiałów i kolorów 
 • oświetlenia 
 • wyposażenia, zastosowania konkretnych rozwiązań 
 • dodatków i akcesoriów 
 • zmiany energii we wnętrzu (porady Feng Shui)

 

§7 Odstąpienie Kupującego od umowy
 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 3. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje również kupującemu w przypadku zakupu produktów fizycznych (tapety, dekoracje ścienne).
 4. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach kupującego, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 5. Aby odstąpić od umowy, kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres hej@bedesignstudio.pl
 6. W celu realizacji odstąpienia od umowy, kupujący ma obowiązek wysłać na własny koszt zakupiony produkt. Produkt nie powinien nosić śladów użytkowania czy uszkodzeń. Konieczne jest zabezpieczenie przesyłki zwrotnej, aby zawartość nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku zniszczeń lub widocznych śladów użytkowania produktu, kwota zwrotu może zostać obniżona. 
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca kupującemu wszystkie otrzymane od kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

§8 Reklamacje
 1. Każdy Produkt zakupiony w Sklepie może być reklamowany. 
 2. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Kupujący zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

§9 Ochrona danych osobowych
 1. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Kupującemu materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 

§10 Postanowienia końcowe
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Kupującego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2022 roku 
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).